Aanvraagprocedure

Contact
Aanvragen voor steun kunnen worden gericht aan het Bestuur van de Maurits en Anna de Kock Stichting, p/a Dr. J. Crezee, Afdeling Radiotherapie, AMC, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam. Formulieren en informatie over verdere voorwaarden kunnen bij de heer Crezee worden aangevraagd (info@mauritsenannadekockstichting.nl). Het onderstaande aanvraagformulier kunt u invullen en inzenden naar info@mauritsenannadekockstichting.nl:

A-Formulier Maurits & Anna de Kock juni 2018

Per jaar één ronde
Er vindt eenmaal per jaar een ronde plaats met als uiterste inzenddatum 1 april van het betreffende jaar. Het bestuur van de Maurits en Anna de Kock Stichting komt een maand erna bijeen om de binnengekomen aanvragen te beoordelen op wetenschappelijke inhoud, budget en prioriteit. De uitslag wordt kort daarna meegedeeld aan de aanvragers.
Aanvragen zijn gelimiteerd tot € 40.000 per aanvraag. Aanvragen gelieerd aan door derden gefinancierd(e) onderzoek(en) en aanvragen die de gehele financiering van de aan te schaffen apparatuur dekken, hebben de voorkeur.

De ronde van 2024 heeft 1 april 2024 als deadline voor indiening.

Financiële afwikkeling
De Stichting keert de subsidie uit aan de onderzoeksinstelling van de aanvrager na overlegging van een declaratie met bewijsstukken waaruit blijkt dat het aangevraagde instrumentarium is aangeschaft. Bij niet declareren binnen twee jaar na toekenning vervalt de toegekende subsidie, tenzij daar voor die datum andere afspraken over zijn gemaakt met het bestuur.